• page-banner-2

Zawod gezelenji

Zawod gezelenji

Çig mal

Waşi kagyzy we stiker kagyzy: diňe abraýly importçylardan ýapon kagyzlaryny alýarys

Çap etmek üçin syýa: ulanýan sütünlerimiz abraýly ýapon kompaniýalaryndan alynýar

Folga materialy: önümlerimize goşulan folga materiallarynyň hemmesi öýde ýasalýar we dürli zerurlyklaryňyza görä 100+ folga reňkine eýe.

Warehouse (1)
Warehouse (2)
Warehouse (3)
Warehouse (4)

Maşyn

Öňdebaryjy enjamymyzda PS cmyk çap ediji maşyn / sanly çap ediji maşyn / folga maşyn / ýüpek çap ediji maşyn / öl kesýän maşyn / yza gaýtaryjy maşyn / süýşüriji maşyn we ş.m. bar, takyk ses sargytlary bilen birlikde ýokary tizlikli premium hiline rugsat beriň.

workshop (1)
workshop (2)
workshop (3)
workshop (4)

QC

Her önümiň otagyňyza ýetenlerinde ajaýyp ýagdaýdadygyna göz ýetirmek üçin iberilmezden ozal doly gözden geçiriň, ibermezden ozal doly gözden geçirýäris.Islendik kemçilikli önüm gyzyl gutulara gaplanýar we taşlanýar.Aspectshli taraplary geçenden soň, önümlerimize möhür basmazdan ozal önümlerimizde QC pasporty bar.

quality testing (1)
quality testing (2)

Laboratoriýa synag tejribesi

“Craft Washi” barlaghanalary önümimiz üçin sarp edijä ýetmezden ozal islendik kemçilikleri we howplary kesgitlemäge mümkinçilik berýän önümlerimiz üçin synaglaryň giň toplumyny hödürleýär.

testing (1)
testing (2)
testing (3)

Birnäçe şahadatnama

Rohs / MSDS / TRA / FSC / Disney tarapyndan tassyklanan önümlerimiziň zäherli däldigini aňladýar, daşky gurşawy goramak bilen bir hatarda howpsuzlygy üpjün edýändigimize buýsanýarys.

Exhibition hall