• page-banner-2

Önümler

Önümler

 • Unbreakable sticky notes memo pads

  Döwülmeýän ýelmeşýän bellikler ýatlamalar

  Oatlamalarymyz we ýelmeşýän belliklerimiz onuň üstünde çap edilmegine we folga edilmegine düşünýär, dürli sahypalaryň işlemegi mümkin, adatça çykdajylary tygşytlamak üçin 50 sahypanyň içinde etmegi teklip edýär we bu bazary bazarda meşhur edýär.Cöriteleşdirilen ululyk we şekil hünäri washi-de hem işleýär, Opp sumkasy bilen gaplamak üçin aýratyn bir pad ýasap bileris, ýa-da gaplamak üçin arka kartadaky kiçijik ýassyklary hem gaplap bileris.

 • Bling-bling shine foil washi tape

  Ingalpyldawuk folga washi lentasy

  Folga washi lentalarymyz, şöhle saçýan faktor sebäpli EUB we ABŞ bazarlarynyň arasynda meşhur bezeg lentalarydyr.Lentalarymyzy tapawutlandyrýan zat, folga materialynyň lenta nähili ýerleşdirilendigi we folga materialynyň gabygynyň gabygyny goramak üçin goşa ýag örtügi.Şeýle hem, saýlamak üçin 100-den gowrak folga reňk warianty bar.

 • Glow in the dark washi tape with multiple glow ink possible

  Garaňky washi lentasynda birnäçe ýalpyldawuk syýa bilen ýalpyldawuk

  Garaňky washi lentasyndaky ýalpyldawuklygymyz birnäçe ýalpyldawuk syýa bilen mümkin bolup biler, adatça gündizine ýaşyl syýa bolup biler. Tehniki çäklere görä, önümiň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin garaňky lentada ýalpyldawuk arka kagyz goşmaly. müşderilerimize iberildi

 • Overlap washi tape can be peeled easily and applied to any object

  Gap-gaç ýuwulýan lentany aňsatlyk bilen gabyklap, islendik obýekte ulanyp bolýar

  Gap-gaç ýuwýan lenta, gabykdan aýrylyp, islendik jisime aňsatlyk bilen ulanylyp bilinjek stiker rulonyna meňzeýär.Islendik bezeg ýa-da etiketkanyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli rulon görnüşine ýa-da bir rulona birmeňzeş kesilen görnüşi bolup biler.Şeýle hem, üýşmeleň gutulary we gysgyçlar ýaly dürli paketleri saýlap bilersiňiz.

 • Sizes of perforated tape can be customized

  Deşikli lentanyň ululyklary düzülip bilner

  Deşikli lentalarymyz washi lentasynda we düşnükli lenta materiallarynda düşünip bilýärdi, perforasiýa ululygy düzülip bilner we müşderilerimiz tarapyndan umumy ululygy 1.5in görnüşinde döreder, bu özboluşly journalurnalyňyzy we meýilleşdiriji belligiňizi aňsatlaşdyrýar.

 • Print washi tapes feature custom printed graphics with full-color prints

  Washi lentalarynda doly reňkli yzlar bilen ýörite çap edilen grafikalar bar

  Çap edilen washi lentalarymyzda doly reňkli yzlar bilen ýörite çap edilen grafikalar bar.Müşderileriň jorabyny kakjak CMYK ýa-da Pantone reňkleri bilen ýokary kesgitli çap takyklygyna ýetip bileris.

 • Popular tape length washi tape

  Meşhur lentanyň uzynlygy washi lentasy

  Marka washi lenta böleklerimiziň hemmesi 25mm ini x 34mm, bazardaky meşhur lentanyň uzynlygy her rulonda 5m, müşderilerimize bu ýerde goşmaça galyndy çykdajylaryny tygşytlamak üçin ulanmak üçin hödürlenýän mugt we yzygiderli möhür şekilli galyndy. .Adatça 5 m lentanyň uzynlygy boýunça 140 töweregi marka bolan bir rulon.Pikirleriňizi esaslandyryp, folga, çap we folga bilen marka lentasyny durmuşa geçiriň. Journalurnalyňyzy başlamak üçin möhür galyp şablonyny almak üçin bize ýüz tutuň !!!

 • Custom your Unique Sticker Style

  Üýtgeşik stiker stiliňizi düzüň

  Üýtgeşik stiker stiliňizi düzüň

  Bezegiňiz ýa-da funksional maksatlar üçin meýilleşdiriji stikerlerden başlap, önüm belliklerine we satylýan stiker listlerine çenli hemme zady dörediň.

 • Flash tape can be achieved by printing and foil

  Fleş lentany çap etmek we folga bilen gazanyp bolýar

  Itteralpyldawuk lentamyz çap etmek / çap etmek we folga bilen amala aşyryp biler, ýörite material sebäpli her rulonda 5m ululygy, her rulonda 10m adaty lenta bilen deňdir.

 • Clear tape is suitable for journals or planners

  Arassa lenta joururnallar ýa-da meýilleşdirijiler üçin amatly

  Adyndan görnüşi ýaly, düşnükli lenta joururnallara ýa-da meýilleşdirijilere laýyk gelýän aç-açan ýüzüne eýe.Açyk lentamyz, möhürleýji lentany gaplamak ýaly däl, journalurnalda / meýilleşdirijide ses çykarylmazdan aýrylýar. Bu ýerde çap etmek, folga etmek, çap etmek we folga etmek.

 • Die cut washi tape usually used for decoration on making special cards

  Specialörite kartoçkalary ýasamakda adatça bezemek üçin ulanylýan “cut cut washi” lentasy

  Adatça ýörite kartoçkalary ýasamak üçin bezemek üçin ulanylýan, kesilen washi lentalarymyz iki stil bilen gelýär, şol sanda tertipsiz şekilli gyrada kesmek we gapdalyndaky çukur.Birinji stili ýasamak üçin adaty ýapon kagyzy, ikinjisi üçin galyň kagyz ulanylýar.

 • Kiss cut washi tape could have multiple die cut smaller sticker pattern into one roll

  Kiss kesilen washi lentasynda bir rulonyň içinde kiçijik stiker nagşy bolup biler

  Öpüşýän kesilen washi lentamyz, bir rulonda köp sanly kiçijik stiker nagşyny döredip biler, adatça köp ölçegli kesilen nagşy bir rulona salmak we önümçilige laýyk kesmek üçin ýeterlik aralyk boşlugy üçin 40mm / 50mm we ş.m. ýaly has giň ululygy teklip edýär.Dürli arka kagyz, kagyz yzyna / öý haýwany ýaly alyp bilersiňiz.