• page-banner-2

Özbaşdaklaşdyrma

Özbaşdaklaşdyrma

Hususy sargytyňyzy almak üçin 6 ädim

1 ● Sorag

Dizaýnyňyzy iberiň we talaplaryňyzy bize aýdyň, bagyşlanan işgärlerimiz size 24 sagadyň dowamynda jogap bererler.

2 ● Dizaýn syn

Tejribeli geňeşçilerimiz, dizaýn esasynda washi lentasyny haýsy çap we gutarnykly görkezip biljekdigini size habar bererler.

3 ● Prototip

Mysal paketimiz, washi lentasynda hödürleýän görnüşlerimiziň doly setirine has gowy düşünmäge mümkinçilik berýär.

4 ● Önümçilik

Her bir washi lentasy iň oňat materiallardan we jikme-jikliklere uly üns bilen ýasalýar.

5 ● Sargytlary yzarlamak

Gözlegçilerimiz taslamany yzarlarlar we WhatsApp ýa-da E-poçta arkaly her ädimdäki ösüş barada size habar bererler.

6 ipping Ibermek

Doly synaglar bilen, washi lentany asyl sargyt senesinden 3 hepdäniň içinde göni size ibereris.

Custörite giňlik we uzynlyk

Fo Folga lentasyz: 3mm-den 295mm-a çenli düzüň

Fo Folga lentasy bilen: 3 mm-den 204mm-a çenli düzüň

Müşderileriň köpüsiniň saýlamagynyň standart ululygy üçin 15mm

Adaty ululygy saýlamak üçin 1 metrden 100 metre çenli & 10m bar

Omörite kagyz ýadrosy

Kagyz ýadrosynyň ululygy

diametri 25mm / 32mm / 38mm / 76mm bolup biler

diametri 32mm adaty kagyz ýadrosy

Kagyz ýadrosynyň görnüşi

Boş ýadro / logo marka ýadrosy

kagyz ýadrosy

plastmassa ýadrosy bar

Omörite çap etmek

CMYK Çap

Reňkleriň çägi ýok we köp reňk garyşmagy goldaýar, cmyk bahasy we hex kody boýunça berk reňk goldawy, dizaýnerimiz reňk işlemäge kömek edýär.

Pantonyň reňki

Ildumşak reňk fonuna esaslanýan has ýokary reňk haýyşy, bu görnüşi çap etmegi we hakyky panton reňk belgiňiziň üsti bilen iň köp 4 görnüşli pantone reňkini hödürläp biljek bir plastinkany teklip edýär.

Sanly çap etmek

Tutuş lentany Sm / 10m ýa-da has uzyn metr ýaly etmek üçin gaýtalanýan nagyş ýok, bu görnüşli çap etmek size has laýyk gelýär.

Omörite gutarmak

Salgylanmak üçin aşaky köp sanly bezeg aýratynlyklary

  • ● Cmyk çap: malte
  • ● Folga: ýalpyldawuk we folga reňk görkezýär
  • Itter italpyldawuk: spurkding
  • Ov Uv ýagy çap etmek: görkezmek üçin deriniň arassalanmagyna goldaw
  • ● Ckear lentasy: transpureat we ýalpyldawuk we malte arassa cffcct ak syýa goşmak, tnnsluccat effektini gazanmak üçin garaşýar
  • Olo Holo örtügi: ähli bolo nokatlar we ýyldyzlaryň üst-üste düşmegi tutuş tüpeň bilen gabat gelýär
  • ● Kömekçi bot altyn: diňe görkezilmeli nagyşlaryň gyralarynda goldaw

 

Tamamlamakda has köp näme hödürläp bileris?

  • Your Öz islegiňiz üçin 100+ reňkli reňk
  • ● Bir rulonda birnäçe tclniquc garylyp bilner
wuli

Omörite galyp kesmek

Birnäçe washi lenta usulynyň galyndy kesilmegi, örtülen lenta / örtük lentasy / möhür lentasy / öpüş stikeri rulony we ş.m.

Custörite paket

Islegleriňize we işiňiziň ösüşine baglylykda dürli paket, çykdajylaryňyzy tygşytlamak, paket baradaky pikirleriňize ýetmek üçin teklip hödürlemek isleýäris

top

karton guty

çekme gutusy

folga etiketkasynyň möhri

sözbaşy

kagyz gutusy

baş bellik gutusy

PET gutusy

ýylylygy gysýan gaplama paketi

plastmassa turba

halta

PVC guty

gaplama paketini gysmak

bir guty

adaty zawod gaplamasy

washi kagyzy we daşky gurşaw