• page-banner-2

Biz hakda

Biz hakda

“Craft Washi” 2012-nji ýylda esaslandyryldy, biz size zerur senetçilik mümkinçilikleri üçin bir dükan we biz washi lentasynyň dürli usullaryna üns berýäris (çap washi lentasy, folga washi lentasy, açyk lenta, ýalpyldawuk washi lentasy, marka washi lenta, üstüni ýuwýan lenta, garaňky washi lentasynda ýalpyldawuk, perşirlenen washi lentasy, öpülen kesiji lenta we ş.m.) Çykyşlar (öpüş kesilen stiker, ölen stiker, arassa stiker, stiker rulony we ş.m.) ýat ýazgylary we ýelmeşýän bellikler.Her önüm, dürli tehnikany ýa-da folga möhüri / UV ýagy / materiýa ýa-da ýalpyldawuk we ş.m. ýaly dürli ýerüsti bejergisi bilen garyşdyryp bileris, müşderiniň pikirleriňize laýyk gelýän aýratynlaşdyrma zerurlyklaryna esaslanýar.

Müşderilerimize täze pikirler getirmek üçin her ýyl täze tehnikany ösdürmek üçin arakesmämizi dowam etdirýäris. Täzeçillik prosesinden lezzet alyň we ahyrsoňy müşderilerimiz üçin pikir alyň, bu biziň etmek isleýän zadymyz. Müşderilerimiz bilen bilelikde işimizi ösdürmek üçin , has köp öwreniň we birek-birege kömek ediň.

NYLLYK Duşuşygy

Medeniýetiň ýyllyk ýygnagy barada öwreniň, her ýyl bu ýagdaýy ýyllyk ýagdaýy jemlemek we indiki ýyl meýilnamalaşdyrmak üçin dowam etdiriň

Ofis ýygnagy

“Mission, Vision, Gymmatlygymyzy” ýazmak üçin ofis ýygnagy, ähli kärdeşimiziň ýadyna düşmek, soňra bu ruh we hyzmatlar bilen müşderilerimiz bilen gürleşmek!

Toparyň işjeňligi

Biri-birinden öwrenmek we bilelikde öňegidişlik üçin toparlaýyn işler

Zawodymyz

Zawod 13,000m2 tutýar we materialdan / çapdan / ýerüsti bezegden / taýýar önümden / gaplamakdan / ýüklemekden doly önümçilik liniýalaryny saklaň, ugratmazdan ozal hilini barlamak üçin 100% QC barlaň. Birnäçe maşyn çap ediji maşyn / folga markasy ýaly işleýär / süýşüriji maşynlar / ölü kesýän maşynlar / yza gaýdýan maşynlar / kesiji maşynlar / ýylylygy gysýan maşynlar we ş.m. Islendik uly we kiçi kärhananyň OEM we ODM talaplaryny ýerine ýetirip bileris. ISO9001 / Disney / FSC / SGS / MSDS / Reach SVHC / Rohs we ş.m.

Custöriteleşdirilen amal

Sargyt soragyňyzy alanymyzda, hünärmen dizaýner toparymyz, takmynan barlamak üçin suratlary ýa-da wideo paýlaşmak ýaly täzeleniş önümçiligini dowam etdirmek üçin subutnamalary barlamak we satuw toparymyzy wagtynda jogap bermek üçin görnüşleri düzýär.

Customörite sargytyňyzy almak üçin 6 ädim: gözleg / dizaýn gözden geçirmek / prototip / önümçilik / sargytlary yzarlamak / gowşurmak.

Pikirleriňizi hakyky önümlere durmuşa geçirmek.

Biziň wezipämiz

Her bir işimizde müşderiniň garaşyşyndan ýokary bolmaga çalyşýarys.

Görüşlerimiz

Daşary ýurt bazaryndaky iň oňat 1 kagyz önümçiligi bolmak

Gymmatlyklarymyz

Dogruçyl, jogapkärli, ajaýyp hyzmat, girmek we çykmak