Täze moda plitalary öwreniň

Wideo

Içerki dizaýnyň mysallary

Kärhanamyz hakda has köp okaň

Craft Washi 2012-nji ýylda esaslandyryldy, Biz size zerur senetçilik mümkinçilikleri üçin bir dükan we biz washi lentasynyň dürli usullaryna üns berýäris (çap washi lentasy, folga washi lentasy, düşnükli lenta, ýalpyldawuk washi lentasy, marka washi lenta, üstüni ýuwýan lenta, garaňky washi lentasynda ýalpyldawuk, deşilen washi lentasy, öpülen washi lentasy we ş.m.) Stikerler (öpüş kesilen stiker, ölen stiker, açyk stiker, stiker rulony we ş.m.) ýat ýazgylary we ýelmeşýän bellikler.Her önüm, dürli tehnikany ýa-da folga möhüri / UV ýagy / materiýa ýa-da ýalpyldawuk we ş.m. ýaly dürli ýerüsti bejergisi bilen garyşdyryp bileris, müşderiniň pikirleriňize laýyk gelýän özleşdirmek zerurlyklaryna esaslanýar.

bilen işlemegiň peýdalary

 • # ffe9ec (1)

  Erbet däl?

 • # ffe9ec (2)

  Önümçilik prosesine doly gözegçilik edýän we yzygiderli hilini üpjün edýän içerki önümçilik.

 • # ffe9ec (1)

  MOokary MOQ?

 • # ffe9ec (2)

  Içerki washi lentasy MOQ pes we amatly bahasy bolar.

 • # ffe9ec (1)

  Öz dizaýnyňyz ýokmy?

 • # ffe9ec (2)

  Mugt sungat eserleri 300+ ulanylyp bilner.

 • # ffe9ec (1)

  Dizaýn hukuklaryny goramak?

 • # ffe9ec (2)

  Satylmaz we iberilmez, gizlin şertnama teklip edilip bilner.

 • # ffe9ec (1)

  Çeper eser haýyşyny kanagatlandyryp bolmazmy?

 • # ffe9ec (2)

  Has gowy işlemek üçin teklip hödürleýän hünärmen dizaýner topary.

Biz hem şu ýerde